Phần mềm của hệ thống mic hội thảo MCS-D 200

Nhà sản xuất beyerdynamic
Mã sản phẩm

Bộ phần mềm của hệ thống mic hội thảo MCS-D 200 bao gồm:

 

- Phần mềm cấu hình và điều khiển bộ MCS-D 200 - iCNS Basic:

 Phần mềm cấu hình và điều khiển cho Windows2000 / WindowsXP / Windows 7 (tiếng Đức và tiếng Anh, các ngôn ngữ khác theo yêu cầu), bao gồm Ressource Manager, các chức năng cho MultiSession, Cơ sở dữ liệu, Synopticmodule, Thời gian phát biểu và Mô-đun tin nhắn. Miễn phí với bộ điều khiển MCS-D 200.

 

- License phần mềm điều khiển thiết bị ngoài: camera - iCNS-Devices: 

Mã giấy phép cho mô-đun phần mềm mở rộng iCNS-Devices.
Mở rộng phần mềm hoạt động iCNS-Basic với các tùy chọn để điều khiển các thiết bị bên ngoài.

 

- License phần mềm điều khiển MCS-D 200 qua mạng LAN - iCNS-LAN: 

Mã giấy phép cho mô-đun phần mềm mở rộng iCNS-LAN.
Mở rộng phần mềm hoạt động iCNS-Basic bằng điều khiển từ xa kiểm soát iCNS-Server.

 

- License phần mềm bỏ phiếu: iCNS-Vote: 

+ Mã giấy phép cho mô-đun phần mềm mở rộng iCNS-Bầu chọn.
Mở rộng phần mềm hoạt động iCNS-Basic với các mô-đun
Bầu chọn, Chương trình nghị sự và Báo cáo.
Một số chế độ bỏ phiếu được lựa chọn.